Φόρμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Πληροφορική'

Τα παρακάτω συνημμένα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας μέσω email στο infodept@unipi.gr.
Σημείωστε Χ δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την πρότασή σας.

Εάν το πτυχίο είναι από ΑΕΙ αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν έχετε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, παρακαλούμε να τις αναφέρετε παρακάτω και να τις καταθέσετε μαζί με την αίτησή σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα , παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Εάν έχετε οποιαδήποτε εμπειρία σχετικά με πληροφορική ή με χρήση Η/Υ, παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Θα αξιολογηθεί η επίδοση του υποψηφίου σε μαθήματα υποβάθρου Πληροφορικής.

Αν ναι, παρακαλούμε να τα αναφέρετε:

Εκκαθάριση