Φόρμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες'

Τα παρακάτω συνημμένα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας μέσω email στο dcsciot@unipi.gr.
Σημείωστε Χ δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την πρότασή σας.

Συμπληρώστε έναν αριθμό (από 1 έως 3) δίπλα σε κάθε κατεύθυνση, βάζοντας 1 στην κατεύθυνση που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή, 2 στην δεύτερη και 3 στην τρίτη, η οποία θα είναι και η τελευταία σας επιλογή. Εάν κάποια κατεύθυνση δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, μην επιλέξετε κάποια τιμή για αυτή.

Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτοί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ιδρύματα της αλλοδαπής καλούνται να υποβάλλουν μέσω email στο dcsciot@unipi.gr , είτε πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), είτε τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής μαζί με την αναλυτική βαθμολογία και βεβαίωση τόπου σπουδών, ώστε να γίνει έλεγχος εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

* (σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων να καταχωρηθούν με τελεία π.χ. 9.85)
* (σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων να καταχωρηθούν με τελεία π.χ. 9.85)
* (σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων να καταχωρηθούν με τελεία π.χ. 9.85)

Εάν έχετε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, παρακαλούμε να τις αναφέρετε παρακάτω και να τις καταθέσετε μαζί με την αίτησή σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα , παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Αν ναι, παρακαλούμε να τα αναφέρετε:

Εκκαθάριση