Φόρμα υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη Δεδομένων'

Τα παρακάτω συνημμένα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν μαζί με την αίτησή σας μέσω email στο infodept@unipi.gr.
Σημείωστε Χ δίπλα από κάθε δικαιολογητικό που συνυποβάλλετε με την πρότασή σας.

Συμπληρώστε έναν αριθμό (από 1 έως 3) δίπλα σε κάθε κατεύθυνση, βάζοντας 1 στην κατεύθυνση που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή, 2 στην δεύτερη και 3 στην τρίτη, η οποία θα είναι και η τελευταία σας επιλογή. Εάν κάποια κατεύθυνση δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, μην επιλέξετε κάποια τιμή για αυτή.

Εάν το πτυχίο είναι από ΑΕΙ αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν έχετε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, παρακαλούμε να τις αναφέρετε παρακάτω και να τις καταθέσετε μαζί με την αίτησή σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα , παρακαλούμε να την αναφέρετε παρακάτω.

Θα αξιολογηθεί η επίδοση του υποψηφίου σε σημαντικά μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται το ζητούμενο μάθημα, στην δεύτερη συμπληρώστε τον τίτλο του συναφούς μαθήματος που έχετε διδαχθεί και στην τρίτη στήλη τον βαθμό σας σε αυτό. Εάν δεν έχετε διδαχθεί σχετικό μάθημα με κάποιο ζητούμενο αφήστε κενό.

Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ενσωματωμένα Συστήματα
Μοντελοποίηση Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία”
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων
Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία”
Έλεγχος Εισβολών Δικτύων και Συστημάτων
Ζητούμενο Μάθημα Αντίστοιχο Διδαχθέν Μάθημα Βαθμός
Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Διαχείριση Δεδομένων
Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Επιχειρηματικό Μοντέλο “ως Υπηρεσία”
Αναλυτική Δεδομένων

Αν ναι, παρακαλούμε να τα αναφέρετε:

Εκκαθάριση